ෆොටෝ ගහල සල්ලි හොයන්න පුලුවන්ද? 2 වැනි කොටස

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ජී හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ අත්දැකීම් සහ ක්‍ෂේත්‍රයේ දැනුම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඡායාරූපකරණ මංපෙත්හි හැඩරුව ඔබවෙත ගෙන ඒමට අප එතුමා සමග කල සාකච්ඡාවේ දෙවැනි කොටස මෙවර සුහසරෙන් අපි ඔබට ගෙන එමු.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත