ෆොටෝ ගහල සල්ලි හොයන්න පුලුවන්ද?

වයස අවුරුදු දොළහක් දහතුනක් වෙද්දී මාතර කැකනදුර සිට කොළඹ එන ජී. හෙට්ටිආරච්චි, රාජ රාජ මහාමාත්‍යවරුන් සමග උරෙනුර ගැටෙමින් සිටගන්නෙත්, කොළඹ 07 ඇතුළුව තදාසන්න පෙදෙස්හි දේපළ, ඉඩකඩම් වලට හිමිකම් කියන්නෙත් ඡායාරූප ශිල්පය සහ ඒ වපසරිය තුළ ඔහු ගොඩනගනා ගත් ව්‍යාපාර හරහාය.

ජී. හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ වචනවලින්ම එම මග, අත්දැකීම් සහ ඥානය ඔබ වෙත “සුහසර” වැඩසටහනින් අපි මෙසේ ගෙන එන්නෙමු

වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත