‌කොවිඩ් - 19 ගැන

නැවත හිස ඔසවන කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දීමට නම්…

කොවිඩ් – 19 වෛරසය නැවත හිස ඔසවමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ එයට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය සහ සහ කල, නොකල යුතුදෑ පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක කරන්නා වූ දැනුවත් කිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න »
coughing-sneezing- etiquette - covid 19 - alochana - ime- education
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම
කැස්ස හා කිවිසුම් යැවීමේදී ආචාරශීලී වීම / Coughing & Sneezing etiquette – Professor Shyam Fernando

IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කෝවිඩ් -19 පිලිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ මාලාවේ හය වන වීඩියෝව වන මෙහිදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් කැස්ස සහ කිවිසුම් යැවීමේදී ආචාරශීලී වීමේ සෞඛ්‍යමය පදනම පහදා දීම සඳහා කරන ඉදිරිපත් කිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න »
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම
මුව ආවරණ නිවැරදිව පැළඳීම – Wearing Face Masks Correctly – Professor Shyam Fernando

IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කෝවිඩ් -19 පිලිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ මාලාවේ හත් වන වීඩියෝව වන මෙහිදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් මුව ආවරණ නිවැරදිව පළඳීන්නේ කෙසේද යනුවෙන් කරන ඉදිරිපත් කිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න »
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත