උන් හිටිතැන් අහිමි වූ පසු

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

මනා රුවින් තෙලඹුව උඩ සිටින ලියේ
සිනා බසින් දනමන තුටු කරන ලියේ
දිළේ නුවන් නිල්මිණි පරදවන ලියේ
ඉතා සැනින් බැස පල ස්වර්ණමාලියේ

(රන් තෙලඹු වර්ණනාව)

මහා සෑ රන් කොත දිලේ
දුර අහස මුදුනට වී
බොහෝ අය ඇත ඒ පිනෙන් අද
නිවන් පුරයට වී
එදා මෙබිමේ අයිතිකාරී
එරන් ලලනාවී
ස්වර්ණමාලී පාරේ හිටියා
කෙසඟ වී ලෙඩ වී

ඉතින් ඉන්පසු සාදු නාදය
පිරුණි වට – අවට
කියූ දේවල් දෙන්න අමතක
වෙන්න ඇති රජුට
නුහුරු අගු වල දිවි ගෙවූ බව
සැලවුණා අපට
ස්වර්ණමාලියෙ පොඩි ගෙයක් වත්
දුන්නැද්ද නුඹට

කොටා මිරිකා පොවා දිවි යුෂ
දරු කැලට හිමිට
දොවා ගනිමින් රෑට හීනෙන්
තෙලෙඹු මල් සතුට
ගැස්සිලා ඇහැරිලා උදයෙම
හේවිසියෙ හඬට
අදත් ඇවිදී එපුර දොර දොර
පතා ඇය පිහිට

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත