දැන් වෙලාව

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

අර තප්පර කට්ට

හරිම වේගයෙන් දිව්වට

ටික්.. ටික්.. කියාගෙන

හුස්මකට ඉඩ නොගෙනම

 

අපි වේලාව කියනකොට

මතක් කරන්නෙම

හෙමිහිට වටේ කැරකෙන

මිනිත්තු කට්ට එක්කම

කම්මැලි තඩි කොට

පැය කට්ට

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත