තටු ඇවිල්ලා මගෙ රබානට බොල

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

තටු ඇවිල්ලා මගෙ රබානට බොල

හොට ඇරීලා මගෙ රබානේ බල

 

පස්සෙන් පන්නන්නේ මා කවුදෑ බල කවුදෑ බල

පස්සෙන් පන්නන්නේ තොප රාජාලියෙක් බොල රාජාලියෙක්

රාජාලියෙක් යෝධ රාජාලියෙක් බොල

 

අන්න අන්න ඌ පිහාටු හැවයක් ගල වා විසි කෙරුවා

ඔන්න ඔන්න මිනිස් වදය ඇවිස්සුනා බොල

මිනිස් වදය ඇවිස්සුනා බල ඇවිස්සුනා

සූසූ ගාලා ඇවිස්සුනා බොල සූසූ ගාලා ඇවිස්සුනා

 

ප්‍රජාතන්තරේ අනතුරේ අප ප්‍රජාතන්තරේ අනතුරේ

බේරා ගන්නට බඳිව් බඳිව් රොද බඳිව් බඳිව්

  හනික හනික බඳිව් රොද බඳිව්

යෝධ, බිහිසුණු රාජාලි පිහාටුව ඇනී, පුපුරා

ප්‍රජාතන්ත‍්‍ර බැලූමේ හුළං නැහෙන්නට කලියෙන් බොල

බේරා ගන්නට බඳිව් බඳිව් රොද

හනික හනික බඳිව් රොද බඳිව් බොල

 

ඔන්න ඔන්න මහා රාජාලි වර්චස්

සංගීත සංදර්ශනේ ඇරැුඹුනා බොල

යුගයේ අති දැවැන්ත රාජාලි වර්චස්

ප්‍රාසාංගික විශ්මය දිග හැරුනා වර වර වාහ් බොල

 

”කෝ දෙමු ද ඉතින් හොඳ අප්පුඩියක්

ගවොම් පොඩි උස්සලා බොලං ගැට නංගිලා හ්

කෝ දෙමු ද ඉතින් හොඳ හූවක්

කලිසම් කොට පාත් කරලා බොලං ගැට මල්ලිිලා හ්”

 

අන්න අන්න අප ඇන්ටික් ඔටුන්නෙ

සෝ මොඩර්නයිස්ඞ් වර්ෂනයෙන් බොල

දිවිය අතර්ජන කරගත් අප යෝධ රාජාලි උතුමාණන්

කුලමල මලකුල දෙපාර්ශ්වයේ

ආශිර්වාද ලබා චිරජීවී වන්නට බොල චිරජීවී වන්නට

රුධිර මාංශ දානයක් බොල රුධිර මාංශ දානයක්

  පූජා කරන්නට සැරසෙනවා බොල සැරසෙනවා

සාදු සාදු කිය බොල සාදු සාදු කිය බොල

 

ඔන්න ඔන්න මාධ්‍ය ගිජු කැමරා හැත්ත බුරුත්ත

ලේ පෙරෙන පෙරෙන රාජාලි හොටයට

මස් ඇමිණෙන ඇමිණෙන රාජාලි නිය කොකුවලට                   

පිරිත් නූල් බඳිනවා ඩැහැ ගන්නට බොල ඩැහැ ගන්නට

පොදි කන – පොර කන – වලි කන – රඟ බල සාදු සාදු

 

තටු ඇවිල්ලා මගෙ රබානට බොල

හොට ඇරීලා මගෙ රබානේ බල

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත