තරු

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

අඳුර ඇවිදින් 

ඇහැට ඇන ඇන 

කොහේදැයි නුඹ, අහන හින්දා 

 

සොඳුර,

අහසේ කෙළවරක මම 

එක ළඟින් තරු දෙකක් ඇන්දා.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත