මම නොවේ ඇය…

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

විවා මඟුල් වල
ප්‍රියසාද වල
මුහුණු පොතේ
පින්තුර වල
ඔබ එක්ක
සිටින්නේ කවුරුන්ද
මම නොවේ ඇය

හඬන තරමට
පපුවේ මගේ වම් පැත්ත
සිනාසෙනවා ඇගේ
වම් අ⁣තේ වෙදඟිල්ල..

ඇත්තටම
මම ඔබේ කවුද?
අසන විට හදවත
කියාගන්නවා මම මටම

අහසේ තියෙනවා
හඳුනා නොගත්
අපමණ තරු වැල්

ලෝකෙත් තියෙනවා
සිතියම් වල නැති
දූපත්…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත