සිහිනෙන් ගෑ සුවඳක්…

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ඔබේ ළඟින් ආදරයෙන්

හැමදාමත් හිඳින්න..

නොහැකි වුණත් ආසයි මම

ඔබගෙ හිතේ රැඳෙන්න………

 

වෙනෙකෙකු විත් ඔබෙ ආදරේ

ලබනව බෑ බලන්න…..

මගෙ සිහිනේ ඔබ හැමදා 

ඉන්නවාද කියන්න……

 

නින්දෙන් මා අවදි නොවී

ඒ හීනෙම දකින්න…

බාධක පිරි සිපිරි ගෙයින්

ජයටැඹ වෙත දුවන්න….

 

නොහැකි වුණත් ළඟට වෙලා 

මේ භවයෙදි නිදන්න..

මතු භවයෙදි වත් එනවද

නුඹ මා හා කියන්න………

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත