හොර හරක්

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

රජෙක් හැදුවා ඇතෙක් වාගේ අපේ බර කඳු         අදින්න

අනේ ඒ ඇතු කුළෙක් වීලා ඇනපි රටටම        මැරෙන්න

රජ සභාවම අපේ කර මත නැගපි බර වැඩි        කරන්න

අනේ ඉර හඳ දේවතාවුනි බැරිද නෑවිත්             හිඳින්න

 

 

පරෙස්සම්කර තිබූ සැම දේ ඈලියාවට                ගියානම්

වැටයි නියරයි ඔට්ටු අල්ලා ලියැද්දම කා දැමූ             නම්

යකා එන දා ලියා දීලත් නිලමෙලා සැම  නිදා              නම්

මෙහෙව් රටකට නොවදිනා හෙණ කුමට ඉතිරිව තිබේ නම්

 

 

මහා බැංකුව රජුම බින්දා බොක්ක නරියා               බලාවා

වනේ වන හතුරෙකුටවත් මේ වන් දුකක් නම්     නොවේවා

නඩුත් රජුගෙයි බඩුත් රජුගෙයි කාට මේ දුක         ඇසේවා

වඳින්නට ගිය දෙවිඳු ඔලුවට බෝම්බයකින්           ගසාවා

 

 

රාජසබයට හරක් පැනලා හතරඅත ගොම             දමාලා

නාද කර උම්බෑ ගයාලා හැන්සාඩ්වල                   ලියාලා

නාස් පුම්බා නගුට ඔසොවා සිංහ හඬ යයි              සිතාලා

වාද කෙරුවත් හරක් හඬමයි කුමට තව කවි       ගොතාලා

 

 

හොරෙක් එළවාගන්ට කියලා ගොනෙක් කැන්දාගෙන  ඇවිත්

මටත් සිදුවූ අල කලංචිය කියන්නේ කෙලෙසද            යළිත්

රටත්ඉවරයි ගමත් ඉවරයි දේවතාවොත් පණ              අදිත්

හරක් එළවා හොරෙක් කැඳවා ගන්ට ආයෙත් දින      ගණිත්

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත