තරු අඟුරු

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

දිළෙන තරුවක්
ළගට අරගෙන
වැළද ගත් පසු

 

අඟුරු කැටයක්
වැළද ගත් බව
හැඟෙන්නේ කිම

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත