සවිමත් කවිසිත්

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ශිල්ප නැණ ලැබ ලොවම පිරිසිඳ
දුක් ගැහැට විඳ කරන නිමැවුම්
තුටින් රස විඳ රසික සජ්ජන
නිවී සැනසෙන අයුරු මනරම්

නිසි විලස රස විනිස නූගත්
අවරසික කැල කළ ද ගැරහුම්
කුණුව ඕජස් ගලන මේ රට
වැණුම නම් කිසිවකුට නොතරම්

කෙටිකතාවක කවක ගැඹුරක්
මිහිරි ගීයක රැඳුණු රසයක්
නොදැන දෙන පුහු මුග්ධ විනිසක්
සිරගත කරයි හෙට තවත් කවියක්

සිරගෙවල් දහසක දැමූවත්
නතර කළ හැකි නොවේ කවිසිත්
මිනිස් දුක ළඟ හඬ නගන්නයි
නැගුණෙ කවදත් ලියන මේ අත්

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත