කව් සිත්තම

Alochana-kav-siththama

මරදාන

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

කෝ මචං මරදාන
ජීවිතය උඩදාන
උඩුබැලිව හතිදාන
සුරපුරකි මරදාන .

උදෑසන මරදාන
මීදුමට ඉඟදාන
දවාලට මරදාන
කට කොණින් සෙමදාන

සංචාර මරදාන
සුංගාර මරදාන
සරාගික රොඩු දාන
විරාගික මරදාන

චොප්පෙ හිටි මරදාන
බෙග් හිටපු මරදාන
එල්පින්ස්ටන් පේන
චිත්‍රයකි මරදාන

බොක්ක දඟලන හීන
හක්කටම සෙම ගේන
ටක්කෙටම වැඩ දාන
ඔක්කොගෙම මරදාන

ගාමිණී මරදාන
චිත්‍රපටි මරදාන
කෝච්චිය හතිදාන
තාච්චිය මරදාන

රස්තියාදුව ගහන
හත්තිලව් කරකැවෙන
ගුස්තියද මරදාන
වස්තියද මරදාන

පිපාසයි මරදාන
බඩගිනියි මරදාන
පටි රෝල් මරදාන
රොටි නටන මරදාන

මට තාම කවි ගේන
පපුවකිය මරදාන
කවි උණා පෙණ දාන
උල්පතය මරදාන.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත