සම්මානි විජේසිංහ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
සම්මානි විජේසිංහ

ඔච්චමක් අමතක ව……..

හැමදාම වගේ එදත් නිල්ම නිල් පාට රොබින් කුරුල්ලා නිල්ම නිල් පාට පියාපත් විඳාගෙන ඔච්චමක් තුඩ’ග රඳවගෙන මම උන්න කවුළුව ළඟටම ආවා ඔන්න මම එදාත් බලාගෙන

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත