දිනූ රාජගුරු

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කවි
දිනූ රාජගුරු

තරු

අඳුර ඇවිදින් ඇහැට ඇන ඇන කොහේදැයි නුඹ, අහන හින්දා සොඳුර, අහසේ කෙළවරක මම එක ළඟින් තරු දෙකක් ඇන්දා. දිනූ රාජගුරු

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත