අවසන් නැවතුම

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

හිස් අහසෙ පියෑඹූ
විහඟ රෑනකි එදා
සුන්දරය මුලද මැද
අපේ දිගු කතාවේ
දුක්බරය අවසානෙ

දිගු ගමනෙ වැඩිම පස
අවසන්ය ඒ යුගය
ජීවිතේ වළ ගොඩැලි
හිඩැස් තැන් පුරවාපු
මිතුරනේ ඔබ කොහිද

බව දුකට මහබරට
උර දුන්නු සවිදමක
යදම් සිඳ බිඳ වැටී
ඔබද අද නික්ම යන
මුහුකුරා ගෙන වැඩෙන
හිස් බවේ හිස්කමට
හිස් බවම එකතුකොට
ඔබද අද දුරක යන

නැණ නුවන ගුණ සුවඳ
පිරුණු හද නිදන අද
දුක පාට උලා ගෑ
ඔබ නිදන පෙට්ටියට
වැටෙන විට පස් කැටිති
බොල් හඬකි නැඟෙන්නේ
හිස් බවකි දැනෙන්නේ
ඔබත් නැති මේ ලොවම
හිස් බවකි දැනෙන්නේ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත