විරංග ගුණසේකර

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
විරංග ගුණසේකර

කිමද මෙකල නොම පෙනෙනා?

විටකින් රත් වුණු දෙතොලින් අඳුන් කොකුම් නොගෑ නෙතින් වත්සුනු නොපිරූ කොපුලින් වීදි සරන පුර අගනුන් පවර මෙපුර වසන දනා වැලඳ නොයෙක් රස මවුලා සුන් බුන්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත