සිසිර කුමාර ආනන්ද

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-kav-siththama
කවි
සිසිර කුමාර ආනන්ද

බිදුණු පාදම කියන පාඩම

තලන.. කඩන.. බිඳින .. හාරන.. පුරෝන.. තරම් මේ මිනිස්සු පොළොව ය කියා මමත් කෙසේ උසුලම්ද මේසා බරක්.. අහෝ..! නොකෙළෙමි සිතා මතා කමා කළ මැන දළදා

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත