ප්‍රියන්ත ජයලත්

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
ප්‍රියන්ත ජයලත්

හිත

පෙති කැඩී කැබැලි වී තැනින් තැන විසිර ගිය මගේ හිත කැබැලි එක් කර එකට හදන්නට ඔබට බැහැ. ප්‍රියන්ත ජයලත්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත