පරාක්‍රම කුරුප්පු

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
පරාක්‍රම කුරුප්පු

කවියා හා කවිය

දස මසක් ගැබ් දරා විලි රුදා විඳ දරා බිහි කළ පුතු ඔහුයි අපරිමිත සෙනෙහසින් ලේ නහර කකියවන හැම ධමනියම පුරා උණු ලෙයින් සතපවන ප්‍රේමයේ නුරාවෙන්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත