ජානක පුෂ්පකුමාර

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
ජානක පුෂ්පකුමාර

හේමන්ත අහස

අක්බඹරු වන් කෙහෙ රැළි ගස්සයි ආයෙමත් දවස පෙම් පුයර දවටයි පා සිඹින දූවිල්ල මැසිවිල්ල ගල්වයි නිද්‍රාගත දෙ ඇස සිහින දල්වයි සොඳුර නුඹ ඇවිදින් ගෙත්තම් කරයි

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත