චන්ද්‍රිකා එදිරිසිංහ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
චන්ද්‍රිකා එදිරිසිංහ

සිහින කුමරී

සමනල තටුවකි නුඹ මට සුසිනිඳු බව දැනෙනා මල් පියල්ලකි නුඹ මට දසත සුවඳ හමනා නුඹ මාගේ සුසුම් පොදයි ජීවිතය පුරා රැඳෙනා නුඹයි සංසාර සිහින කුමරී

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත