සුහර්ෂිණී ධර්මරත්න

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-kav-siththama
කවි
සුහර්ෂිණී ධර්මරත්න

දුවේ නුඹ හැඬුවා

දුවේ, නුඹ හැඬුවා.. ඉකිගසා හැඬුවා.. පුංචි සාවියක් සේ.. වෙවුල වෙවුලා හැඬුවා..! කිරි පබලු වැල බිඳුණු ද…. නෙලා ගත් පුළුන් මල…. සුළඟින් විසිර ගිය දා.. රෙදි

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත