පුනරුද භාෂණ – සත්වන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

පසුගිය වැඩසටහනින් යහපත් විප්ලවයකට තුඩු දිය හැකි කාරකයාගේ, කතෘකයාගේ විඥානයේ ස්වාභාවය පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනයක නිරත වුණා. මෙහිදී සමාජයේ කිසියම් ස්ථරයක් නියෝජනය කරමින් පැමිණීමට වඩා කාරකයාගේ විඥානයේ ස්වාභාවය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුවීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කර ගැනීමට උත්සහ කළා. පුනරුද භාෂණ හත්වන දිගහැරුම ඔස්සේ මඟින් ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන විග්‍රය කරන්නේ ව්‍යාජ විපරකාරක නායකයින් පිළිබඳයි.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත