සිහින සිතිවිලි

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

අසීමිතයි ඔය සෙනෙහස
දැහැන්ගතව එය විදින්න
නුඹ මට භාවනාවක් ය
ජීවිතයට සතුට ගෙනෙන. ..

දයාබරව අමතන විට
නිවෙනවා දුක්ගිනි සියල්ල
ජිවත්වෙන ඩිංගට ඇති
දැහැන්ගතව මෙත් වඩන්න..

සමාධිගත හිත් දැහැනින්
වෙහෙස ටිකක් නිවා ගන්න
කරුණාගුණ නැණ ඔය හිත
දෙනවද මට නතර වෙන්න..

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත