සිහින කුමරී

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

සමනල තටුවකි නුඹ මට
සුසිනිඳු බව දැනෙනා
මල් පියල්ලකි නුඹ මට
දසත සුවඳ හමනා
නුඹ මාගේ සුසුම් පොදයි
ජීවිතය පුරා රැඳෙනා

නුඹයි සංසාර සිහින කුමරී
මගෙ පපු ගැබ නිදන කුමරී
රෝස කුසුමේ රොන්සුණු සුවඳයි
මද පවනේ හදවත සනහන්නේ

ඈත කඳු මිටියාවතේ ඇසෙන්නේ
මිහිරි රාවයයි අපේ ආදරේ
සත්සර නාදයයි ආදර වීණාවේ
මිහිරාවියේ අපි විඳිමු ජීවිතේ …

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත