ප්‍රේම ගින්න…

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ප්‍රේමයක් කියන්නෙම
හද දවන ගින්දරක්
සිසිලසින් වසාගෙන
කප්පරක් දුක උණන
ප්‍රේමයත් ගින්දරක්

මුදු සුමුදු පවනකින්
ගත තුටින් සැනසුවද
හෙමි හෙමින් ගිනිපිඹින
සුසුමකින් ගිනි වදින
ප්‍රේමයම ගින්දරක්

කොයිතරම් ඇවිලුනද
හද ගින්න දරාගෙන
යළි යළිත් සිප ගන්න
ප්‍රේමයම ගින්දරක්

අළු දූලී වන බවම
හදවතම දැන දැනම
සිනාසී දෝත පා
සිත තුටින් වැළඳගත්
ප්‍රේමයම ගින්දරක් ….

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත