කව් සිත්තම

Alochana-kav-siththama

මාර කවි…

මාර තොල වගේ පෙනුනත් තෝර මල
තෝර මල පිපී තිබුණේ මාරවිල
මාරවිල නොවෙයි ඒකත් වීරමල
වීර මලට වැඩියෙන් රුව සේර මල

කෑරගල වෙහෙර බුදුගෙයි මාර කැල
මාර කැල ලෙසට පෙනුනයි කෑර මල
කෑර මල වසාගෙන සිටි මාර පෙළ
මාර පෙළ කියා කිව්වේ පේර මල

මාරපං ගිහිං ආ කළුවා මාර
මාර දූ වුණත් ගත වත හැඩ මාර
මාර මල් පැලඳි ඈ මදටිය මාර
මාර කවිත් මාරයි මාරම මාර

Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත