කව් සිත්තම

Alochana-kav-siththama

මාර කවි…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

මාර තොල වගේ පෙනුනත් තෝර මල
තෝර මල පිපී තිබුණේ මාරවිල
මාරවිල නොවෙයි ඒකත් වීරමල
වීර මලට වැඩියෙන් රුව සේර මල

කෑරගල වෙහෙර බුදුගෙයි මාර කැල
මාර කැල ලෙසට පෙනුනයි කෑර මල
කෑර මල වසාගෙන සිටි මාර පෙළ
මාර පෙළ කියා කිව්වේ පේර මල

මාරපං ගිහිං ආ කළුවා මාර
මාර දූ වුණත් ගත වත හැඩ මාර
මාර මල් පැලඳි ඈ මදටිය මාර
මාර කවිත් මාරයි මාරම මාර

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත