කව් සිත්තම

අනියම්

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

නියම කල තැනක

තිබුණා  නම් යමක්

සොයා යයිද කිසිවෙක්

අනියම් තැනක කිසිවක්…

 

ඒක ඉන්ද්‍රජාලික ඉසව්වක්

ඇවිද ගිය පා ලකුණු මිස,

ආ පිට තැබූ ලකුණු නැති…

 

මල් පවාරණ සමයක් වුවත්

රොන් සුනක මිහිර ශේෂ වුණ,

නර කෙසක කතන්දර අස අස

මඛාදේවලත් ඇවිද යයි….

 

කටුසර මලකට උරුම

වාලුකා උර තලක

නිල්මහනෙලක්

හිස තියයි…

 

පැසි පැසී සුසුම් ලන

රත් යබොර කඩිත්තක

පැනි කුරුල්ලෙක්

සිහිල් දිය සනහයි….

 

ඇසිඩ් වැසි මල් තුහින

රෝස පෙත්තක කවි ලියයි

ජීවිතේ අනියත වග කියන

තණ පතක අග මූනිස්සමයි…

 

මුරුගසන් වැස්සටත්

සේදී නොයයි

පාට හත දරාගෙන

දේදුන්න සදා කාලිකයි…

 

ඒක ඉනද්‍රජාලික ඉසව්වක්

එල්ලුම් ගහෙත්

මල් පිපෙයි….!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත