පීන සහ ක්ෂුද්‍ර

Alochana-poems

පෙම්වතියන් දෙදෙනෙකු ය දෙපසක
එකියක පීන පයෝධර ඇත්තී ය
අනෙකිය ක්ෂුද්‍ර පයෝධර ඇත්තී ය..

අඩවන් ය ඇස් පළමුවැන්නිය
නිල්වන් ය ඇස් දෙවැන්නිය
ළා රත් ය ලවනත දෙවැන්නිය
දිදුළයි රතදර පීන පයෝධර ඇත්තිය

කොඳුරන්නීය සියුමැලි වදන්
පිරිමදින්නීය සිතුවිලි සෙමෙන්
ඒ දෙවැන්නිය
ක්ෂුද්‍ර පයෝධර ඇත්තිය ..
මුමුණන්නීය සවනත තොල් තබා
පළමුවැන්නිය
රාගනිශ්‍රිත සුසුම් නැහැපුඩුවල පුරන්නිය..

තෝරා ගන්නේ ද කෙලෙසින්
උස් පහත්වන ළය ඉල්ලන්නේ ම
පළමුවැන්නිය
ඒ යටින් ඇති හදවත කියන්නේ
ගන්නැයි දෙවැන්නිය

පළමුවැන්නිය ළය පළා බලමි ද
දෙවැන්නිය ළය ට කන තබා බලමි ද

පළමුවැන්නිය
පළමුවැන්නිය ..!
ඈ සළු මෑත් කර දෙන්නිය !!
දෙවැන්නිය
ඈත සිට මද සිනා නගන්නිය..

පීන පයෝධර විනිවිදිමි
දැවෙන ගිනි පමණක් දකිමි
ක්ෂුද්‍ර පයෝධර මැද හිස තබමි
මා වෙනුවෙන් ම ගැහෙන හඬ අසමි

දෙවැන්නිය තෝරා ගනිමි
දැවෙන්නිය හැර නිවන්නිය
අසල සිත තබමි.

Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත