මගේ හිතේ ගණුදෙනු

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ඇයි මට නොහැකි
නුඹට පෙම් කරන්නට
යස වැඩක් නොවැ
ඒ මගේ අයිතිය
ආ… මොකක්….?
නුඹට ඇත කෙනෙක්
ඕ… ඉතින් මට මොකද

මට ඕන මල රැකබලා ගන්නට
එය නෙලන්නට හිතක් නෑ මට

ආදරේ කරන්නට
ආදරේ කරන්නට පමණක්ම
මගේ කර ගන්න නම්
අදහසක් නෑ මට

ඉතින්
කාගෙන් තහංචිද
මගේ හිතේ ගණුදෙණුවලට

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත