කිමද මෙකල නොම පෙනෙනා?

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

විටකින් රත් වුණු දෙතොලින්
අඳුන් කොකුම් නොගෑ නෙතින්
වත්සුනු නොපිරූ කොපුලින්
වීදි සරන පුර අගනුන්

පවර මෙපුර වසන දනා
වැලඳ නොයෙක් රස මවුලා
සුන් බුන් එක් කර ඔතලා
මග නොමගට දැමු එකලා

විගස ඇවිත් නොවී පමා
කසල බදුන් රැස් කරලා
රැගෙන ගොසින් දුර බැහැරා
නුවර අසිරි සිරි රකිනා

එකල නිතර පැමිණි මෙනා
කිමද මෙකල නොම පෙනෙනා?
කමා වෙලා වඩිනු මැනා
පුර සරසන පුර අඟනා

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත