කවියා හා කවිය

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

දස මසක් ගැබ් දරා
විලි රුදා විඳ දරා
බිහි කළ පුතු
ඔහුයි

අපරිමිත සෙනෙහසින්
ලේ නහර කකියවන
හැම ධමනියම පුරා
උණු ලෙයින් සතපවන
ප්‍රේමයේ නුරාවෙන්
ලද මහරු ඵලය
ඔහුයි

ඒ මගේ පුතු බැව් සැබැයි
එහෙත්
මා සිතැඟි ඇද වැළැඳ
ක්ෂණයකට ඒකාත්මික ව,
අපරිමිත ප්‍රහර්ශයෙන්
එකී කළලය
මා සිත් කුසේ පිළිසිඳින අරුමය
ඔබට බැඳි ප්‍රේමයේ
ප්‍රාතිහාර්යයයි.
එබැවින් එය
මා මෙන් ම ඔබ සතුයි!

මගෙ කවිය ඔබෙ පුතුය!
එනයින් ඒ කවෙන් ඔබ
මා මතු නොව,
ඔබ ද දැක ගත යුතුය!!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත