හේමන්ත අහස

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

අක්බඹරු වන්
කෙහෙ රැළි ගස්සයි
ආයෙමත් දවස
පෙම් පුයර දවටයි

පා සිඹින දූවිල්ල
මැසිවිල්ල ගල්වයි
නිද්‍රාගත දෙ ඇස
සිහින දල්වයි

සොඳුර නුඹ ඇවිදින්
ගෙත්තම් කරයි
හදවතේ ඇඳුණු දුක්
සිත්තම් මකයි

පපු කුටීරෙට ඇවිදින්
කාලෙකින් රුහිරූ
මකුළු මාලා ලිහයි
ජීවිතේ ඇහිරූ

මට මගනොහැරුණු
නුඹට මග මගහැරුණු
හිරිපොදත් ආයෙමත්
පිපෙයි දොරකඩ ඇරුණු

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත