හිත

Alochana-poems
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

පෙති කැඩී
කැබැලි වී
තැනින් තැන
විසිර ගිය
මගේ හිත
කැබැලි
එක් කර එකට
හදන්නට
ඔබට බැහැ.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත