කොවිඩ් 19 පිළිබඳ චින්තනමය හා චර්යාමය පදනම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

කොවිඩ් -19 වසංගතයට මුහුණ දීමට ඔබව නිවැරැදි තොරතුරු වලින් බලගැන්වීම සඳහා “ආලෝචනා” අන්තර්ජාල සඟරාව ගෙන එන වැඩසටහන් මාලාවක තවත් සාකච්ඡාවක්.

අපි මුහුණ දි සිටින කොරෝනා වසංගතය ඉදිරියේ හැසිරිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ විවිධාකාරයෙන් ජනතාවට අවබෝධය ලබා දුන්නත් ඔවුන් ඒවා පිළිපැදීමට දක්වන්නේ මැලිකමක්. මෙරට ජනතාව සාක්ෂරතාව දියුණු යැයි සම්මත, කල්පනා කරන්න දන්න, දැනීමක් තියෙන පුද්ගලයන් වුවද ඊට අවශ්‍ය අනුගත වීම හීන විම චර්යාමය හා චින්තනමය කෝණයකින් තේරුම් ගන්නට ගන්නා උත්සහයක්.

වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත