නැවත හිස ඔසවන කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දීමට නම්…

කොවිඩ් – 19 වෛරසය නැවත හිස ඔසවන අවස්ථාවක ඊට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ විශේෂඥ මතය.
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත