නැවත හිස ඔසවන කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දීමට නම්…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කොවිඩ් – 19 වෛරසය නැවත හිස ඔසවන අවස්ථාවක ඊට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ විශේෂඥ මතය.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත