නර්තනය – පළමුවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද ? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය වී වර්තමාන නර්තනය, එනම් මානව චලනයේ උත්කෘෂ්ටම ඵලය ලෙස නර්තනය විකාශනය වූයේ කෙසේද යන්න මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලබනවා.

මානවයා රිද්මයට නිරාවරණය වන්නෙ සිය ජීව විකසනයේ කවර අදියරේද? ආදි ප්‍රාථමික නර්ථනයන්හි පය තදින් පොළොවට ගැසීමත්, අහසට දෑත් විහිදීමත් සිදු කරණුයේ මන්ද යනාදී රසවත්, හරවත් කරුණු කාරණා බොහොමයක් නර්තනය වැඩසටහන් මාලාව ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ නර්තනවේදී රවිබන්දු විද්‍යාපති විසින්.

වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත