වේගයෙන් පැතිරයන කොවිඩ්-19

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

කොවිඩ් 19 රෝගී තත්ත්වය ලංකාව තුළ සීග්‍රයෙන් පැතිරෙමින් පවතින අතරේ මෙම සීඝ්‍ර ව්‍යප්තිය ගැන විශේෂඥයින් අතරේද විවිධ මති මතාන්තර පවතිනවා…

එයින් වැලකීම පිළිබඳ ඇති විද්‍යාත්ම ක්‍රමවේද සහ දැනට මතුවෙමින් පවතින මතිමතාන්තර ගැන අද කාලීන මගින් සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙනවා…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත