කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශණය කොයිබටද… | කාලීන

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
එදිනේදා අපි දකින දේවල් ගැන ටිකක් වෙනස් විදිහට බලන්න අපි ගත්ත උත්සහය එළියට එන්නේ කාලීන විදිහට. කාලීන මුල්ම වැඩසටහනෙන් කතාකරන්නේ කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශණය ගැනයි. පොත් ප්‍රකාශකයන්ට මීට වඩා වට්ටම් දෙන්න බැරිද..? පොත් ගන්න අයට වැඩි වට්ටම් ගන්න යන්න වෙනත් තැන් තියනවාද..? ආදී බොහෝ දෙවල් ගැන අපි කාලීන තුළින් කතා කරනවා…
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත