සෞඛ්‍යය

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කොවිඩ් 19
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

කොරෝනා නිවසට නොගෙන ඒමට නම්/ Keeping Corona away from home – Professor Manuj Weerasinghe

IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කොවිඩ් -19 පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ මාලාවේ “කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය

වැඩිදුර කියවන්න »
කොවිඩ් 19
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නැවත හිස ඔසවන කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ දීමට නම්…

කොවිඩ් – 19 වෛරසය නැවත හිස ඔසවමින් සිටින මේ අවස්ථාවේ එයට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය සහ සහ කල, නොකල යුතුදෑ පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක කරන්නා වූ දැනුවත් කිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න »
කොවිඩ් 19
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

ඉහළ අවදානමකින් යුතු කණ්ඩායම් | High Risk Groups – Professor Shyam Fernando

ඉහළ අවදානමකින් යුතු කණ්ඩායම් | High Risk Groups – Professor Shyam Fernando IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කොවිඩ් -19

වැඩිදුර කියවන්න »
කොවිඩ් 19
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

මුව ආවරණ නිවැරදිව පැළඳීම – Wearing Face Masks Correctly – Professor Shyam Fernando

IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කෝවිඩ් -19 පිලිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ මාලාවේ හත් වන වීඩියෝව වන මෙහිදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් මුව ආවරණ නිවැරදිව පළඳීන්නේ කෙසේද යනුවෙන් කරන ඉදිරිපත් කිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න »
අත් සේදීම-Hand Washing-Alochana-Dr-Shirani-Chandrasiri
කොවිඩ් 19
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

අත් සේදීමේ වැදගත්කම සහ නිවැරදි ක්‍රමය – Hand Washing – Dr Shirani Chandrasiri

IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කොවිඩ් -19 පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ මාලාවේ “කොරෝනා පරදවමු

වැඩිදුර කියවන්න »
coughing-sneezing- etiquette - covid 19 - alochana - ime- education
කොවිඩ් 19
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

කැස්ස හා කිවිසුම් යැවීමේදී ආචාරශීලී වීම / Coughing & Sneezing etiquette – Professor Shyam Fernando

IME ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ මාර්ගෝපදේශ මත නිෂ්පාදනය කරන ලද කෝවිඩ් -19 පිලිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වීඩියෝ මාලාවේ හය වන වීඩියෝව වන මෙහිදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් කැස්ස සහ කිවිසුම් යැවීමේදී ආචාරශීලී වීමේ සෞඛ්‍යමය පදනම පහදා දීම සඳහා කරන ඉදිරිපත් කිරීම.

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත