නර්තනය

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
නර්තනය
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නර්තනය – තෙවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය වී

වැඩිදුර කියවන්න »
නර්තනය
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නර්තනය – දෙවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද ? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය

වැඩිදුර කියවන්න »
නර්තනය
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නර්තනය – පළමුවන දිගහැරුම – රවිබන්දු විද්‍යාපති

නර්තනය යනු කුමක්ද ? එහි ජීව විද්‍යාත්මක සාමාජයීය හා සංස්කෘතික වටපිටාව කෙබඳුද? ආදි මානවයා විසින් සතුට ප්‍රකාශ කරනු වස් සිදුකිරීමට යෙදුණු ප්‍රාථමික ශාරීරික චලන විකාශනය

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත