සුනන්දා ප්‍රේමසිරි

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
කෙටි කතා
සුනන්දා ප්‍රේමසිරි

ශ්‍රද්ධාව

“ බහුං චෙ සරණං යන්ති – පබබතානි වනානි ච ආරාම රුක්ඛ චෙත්‍යානී – මනුස්සා භය තජ්ජිතා…” (බෞද්ධ ඉගැන්වීම අනුව, මිනිසුන් ආරාම, ගස්, ගල්, දාගැබ් වැඳීමෙන්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත