මාලිනී විජේසිංහ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
මාලිනී විජේසිංහ

සිහින සිතිවිලි

අසීමිතයි ඔය සෙනෙහස දැහැන්ගතව එය විදින්න නුඹ මට භාවනාවක් ය ජීවිතයට සතුට ගෙනෙන. .. දයාබරව අමතන විට නිවෙනවා දුක්ගිනි සියල්ල ජිවත්වෙන ඩිංගට ඇති දැහැන්ගතව මෙත්

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත