මාලිනී විජේසිංහ

Alochana-poems
කවි
මාලිනී විජේසිංහ

සිහින සිතිවිලි

අසීමිතයි ඔය සෙනෙහස දැහැන්ගතව එය විදින්න නුඹ මට භාවනාවක් ය ජීවිතයට සතුට ගෙනෙන. .. දයාබරව අමතන විට නිවෙනවා දුක්ගිනි සියල්ල ජිවත්වෙන ඩිංගට ඇති දැහැන්ගතව මෙත්

වැඩිදුර කියවන්න »
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත