ලක්මාලී හේවාවසම්

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
ලක්මාලී හේවාවසම්

පීන සහ ක්ෂුද්‍ර

පෙම්වතියන් දෙදෙනෙකු ය දෙපසක එකියක පීන පයෝධර ඇත්තී ය අනෙකිය ක්ෂුද්‍ර පයෝධර ඇත්තී ය.. අඩවන් ය ඇස් පළමුවැන්නිය නිල්වන් ය ඇස් දෙවැන්නිය ළා රත් ය

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත