දුරේක්ෂා ගයනි

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
දුරේක්ෂා ගයනි

කමලිනී

(වතුකරයේ බංගලාවල වැඩ කරන කමලිනීලාට….) දෙවට අයිනෙ පිච්ච වැලේ සුවඳ දිදී පිපිලා එමල් අරන් එකට ගොතා නුඹේ කොණ්ඩෙ ගසලා දිගට දිගේ තනි කොණ්ඩෙට පිච්ච කැකුළු

වැඩිදුර කියවන්න »
art-within-the-frame-of-censorship-alochana-feature-image
ජනමාධ්‍ය
දුරේක්ෂා ගයනි

වාරණය තුළ රාමුගත වූ කලාව

මිනිසාගේ සම්භවය හා සමගාමීව කලාව ලෝකයට පැමිණ ඇත. ඒ අනුව කලාව යනු මිනිසාගේ ජිවිතයේ එක් ප්‍රධාන කොටසකි. මේ හේතුව නිසා කලාව සහ මිනිසා අතර පවතින්නේ

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත