දුරේක්ෂා ගයනි

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
art-within-the-frame-of-censorship-alochana-feature-image
ජනමාධ්‍ය
දුරේක්ෂා ගයනි

වාරණය තුළ රාමුගත වූ කලාව

මිනිසාගේ සම්භවය හා සමගාමීව කලාව ලෝකයට පැමිණ ඇත. ඒ අනුව කලාව යනු මිනිසාගේ ජිවිතයේ එක් ප්‍රධාන කොටසකි. මේ හේතුව නිසා කලාව සහ මිනිසා අතර පවතින්නේ

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
කර්තෘ
සංරක්‍ෂිත