වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

වීඩියෝ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

සුහසර – පුෂ්පා රම්ලනී

කිවිඳියක, ලේඛිකාවක, රංගන ශිල්පිනියක මෙන්ම දෙස් විදෙස් සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක ලෙස විවිධාකාර අත්දැකීම් ලැබූ පුෂ්පා රම්ලනී සමඟ සාකච්ඡාවක් මෙවර සුහසර වැඩසටහනෙන් ගෙන එනවා. නැගෙනහිර ටිමෝරය, කොසොවෝ

වැඩිදුර කියවන්න »
පුනරුද භාෂණ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

පුනරුද භාෂණ – එකොළොස්වන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

ලෝකය යහපත් ලෙස වෙනස් කිරීම සඳහා පිටුබලය දෙන්නාවූ, පිටිවහලක් වන්නාවූ, ඇත්ත වශයෙන් ඊට සහභාගි වන්නාවූ, ඊට නායකත්වය දෙන්නාවූ කතෘකයා පිළිබඳ කාරණය ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන ආචාර්ය

වැඩිදුර කියවන්න »
පුනරුද භාෂණ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

පුනරුද භාෂණ – දහතුන්වන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

ලෝකය යහපත් ලෙස වෙනස් කිරීම සඳහා පිටුබලය දෙන්නාවූ, පිටිවහලක් වන්නාවූ, ඇත්ත වශයෙන් ඊට සහභාගි වන්නාවූ, ඊට නායකත්වය දෙන්නාවූ කතෘකයා පිළිබඳ කාරණය ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන ආචාර්ය

වැඩිදුර කියවන්න »
පුනරුද භාෂණ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

පුනරුද භාෂණ – දසවන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

ලෝකය යහපත් ලෙස වෙනස් කිරීම සඳහා පිටුබලය දෙන්නාවූ, පිටිවහලක් වන්නාවූ, ඇත්ත වශයෙන් ඊට සහභාගි වන්නාවූ, ඊට නායකත්වය දෙන්නාවූ කතෘකයා පිළිබඳ කාරණය ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන ආචාර්ය

වැඩිදුර කියවන්න »
පුනරුද භාෂණ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

පුනරුද භාෂණ – අටවන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

කිසියම් හේතු නිසා, සමහරවිට කුඩා කාලයේ ඇතිවූ ගැටලු නිසා කෙනෙකුට මානසික ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පීඩිත ස්වභාවය නැත්නම් මර්ධිත ස්වභාවය නිසා. මේකෙන් සමහරවිට සුවපත්

වැඩිදුර කියවන්න »
පුනරුද භාෂණ
වීඩියෝ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

පුනරුද භාෂණ – සත්වන දිගහැරුම – ආචාර්ය සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

පසුගිය වැඩසටහනින් යහපත් විප්ලවයකට තුඩු දිය හැකි කාරකයාගේ, කතෘකයාගේ විඥානයේ ස්වාභාවය පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනයක නිරත වුණා. මෙහිදී සමාජයේ කිසියම් ස්ථරයක් නියෝජනය කරමින් පැමිණීමට වඩා කාරකයාගේ

වැඩිදුර කියවන්න »
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත