අකුරැස්සේ ඩයනී මාලිකා බෙලිඅත්ත

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Alochana-poems
කවි
අකුරැස්සේ ඩයනී මාලිකා බෙලිඅත්ත

විඩාපත් මාරුතය

ගැටී හෙමිහිට සැලෙන මැරුණු දිවි කදුරු ගසේ මුදුන් ඉපලකට වී නියං කොබෙයියෙක් සඳවතට නෙත් හෙළා පවසද්දි උගේ දුක… කළුවලා මැරයො පැන පැහැරගෙන සඳවතිය රත් පැහැති

වැඩිදුර කියවන්න »
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Ad
වර්ගීකරණය
සංරක්‍ෂිත